Rodzaje wiz do Mołdawii

Wiza mołdawska umożliwia cudzoziemcom przekroczenie granicy Republiki Mołdawii i przebywanie w tym kraju przez określony czas.

W zależności od okresu pobytu można wyróżnić cztery rodzaje wiz mołdawskich: wiza elektroniczna, wiza lotniskowa (typ A), wiza tranzytowa (typ B), wiza krótkoterminowa (typ C), wiza długoterminowa (typ D).

Wizę krótkoterminową wydaje się w celu: wizyt oficjalnych, turystycznych, prywatnych, biznesowych, transportowych, sportowych, kulturalnych, naukowych i humanitarnych, krótkotrwałego leczenia oraz innych działań, które nie są sprzeczne z prawem krajowym.

Wiza długoterminowa obejmuje następujące kategorie: działalność gospodarcza, nauka, zatrudnienie, łączenie rodzin, działalność religijna i humanitarna, działalność dyplomatyczna i usługowa oraz leczenie.

Pozwólcie Państwo, aby ten artykuł był dla Państwa przewodnikiem po różnych typach wiz do Mołdawii i ich kategoriach!

Wiza elektroniczna

Wiza online do Mołdawii jest wizą wielokrotnego wjazdu ważną przez 90 dni. Proces aplikacji jest bardzo wygodną opcją, ponieważ wystarczy wykonać proste kroki i nie trzeba odwiedzać ambasady. Jeśli wszystko zostanie zatwierdzone, otrzymasz swoją wizę drogą elektroniczną w formie PDF.

Ponadto możemy wyróżnić kilka typów e-Wiz, takich jak wizy dla misji oficjalnych, turystyczne, wizytowe, biznesowe, transportowe, sportowe lub kulturalne, naukowe i humanitarne.

Wiza lotniskowa (typ A)

Wiza lotniskowa pozwala na wjazd i pobyt w strefie tranzytowej międzynarodowego lotniska w Mołdawii do momentu wejścia na pokład samolotu do następnego miejsca przeznaczenia.

Aby ubiegać się o wizę typu A, należy wypełnić wniosek, uiścić opłatę i dołączyć następujące dokumenty: paszport ważny przez co najmniej 3 miesiące od planowanej daty opuszczenia Republiki Mołdawii, wizę wjazdową do następnego miejsca docelowego (jeśli jest wymagana), aktualne zdjęcie twarzy oraz dalszy bilet lotniczy.

Należy pamiętać, że posiadacze zezwolenia na pobyt lub podobnych dokumentów państw członkowskich Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki nie potrzebują lotniskowej wizy tranzytowej.

Wiza tranzytowa (typ B)

Wiza tranzytowa typu B pozwala obywatelom zagranicznym na tranzyt przez Mołdawię do kraju docelowego, dozwolony pobyt w Mołdawii z tą wizą wynosi 5 dni.

Wymagania dotyczące wizy typu B obejmują ważny paszport, zdjęcie twarzy wnioskodawcy, wizę dla kraju trzeciego (jeśli Mołdawia nie ma umowy o zniesieniu wiz z tym krajem) oraz ważny bilet do następnego kraju. Jeśli podróżują Państwo samochodem, potrzebne jest prawo jazdy, zielona karta i dokumenty rejestracyjne samochodu.

Wiza krótkoterminowa (typ C)

Oficjalna misja (C/MI)

Ta wiza wydawana jest osobom, które odwiedzają Mołdawię w ramach misji dyplomatycznych i konsularnych.

Poza obowiązkowymi dokumentami wymaganymi dla wszystkich typów wiz, takimi jak ważny paszport i aktualne zdjęcie twarzy, wiza służbowa wymaga noty werbalnej lub listu urzędowego.

Powinno ono potwierdzać oficjalny status wnioskodawcy i oficjalny cel podróży.

Turystyka (C/T)

Turystyczna wiza mołdawska przeznaczona jest do celów turystycznych, takich jak zwiedzanie i poznawanie kultury Mołdawii.

Ta wiza mołdawska wymaga:

  • rezerwacji zakwaterowania
  • plan podróży
  • bilet powrotny/zielona karta i dokumenty rejestracyjne samochodu
  • ubezpieczenie medyczne obowiązujące na terytorium Republiki Mołdowy
  • dowód posiadania wystarczających środków finansowych podczas pobytu w Mołdawii
  • zaproszenie wydane przez Urząd ds. Migracji i Azylu lub zezwolenie na pobyt lub ważna wiza wydana przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwa-strony układu z Schengen.

Wiza turystyczna (C/V)

Wiza turystyczna jest wydawana cudzoziemcom, którzy chcą przyjechać do Mołdawii w celu odwiedzenia swoich przyjaciół lub członków rodziny, którzy są obywatelami Mołdawii lub posiadają mołdawskie pozwolenie na pobyt.

Wymagania są takie same, jak w przypadku wizy turystycznej.

Biznesowa (C/A)

Wiza biznesowa pozwala na podróżowanie do Mołdawii w celu załatwienia spraw biznesowych: negocjacji, umów, sprawdzenia wykorzystania i działania nabytych lub sprzedanych dóbr, dla osób, które są lub chcą zostać udziałowcami lub akcjonariuszami.

Dodatkowym dokumentem dla wizy biznesowej jest zaproszenie od firmy, organizacji pozarządowej lub władzy publicznej do udziału w spotkaniach, targach, kongresach lub konferencjach związanych z handlem i przemysłem.

Transportowa (C/TS)

Wiza transportowa przeznaczona jest dla osób udających się do Mołdawii w celu wykonywania obowiązków zawodowych w zakresie transportu towarowego lub pasażerskiego.

Aby otrzymać wizę transportową, należy posiadać potwierdzoną kopię licencji firmy transportowej.

Działalność sportowa (C/S)

Wiza dotycząca działalności sportowej jest przyznawana obywatelom państw trzecich, którzy udają się do Republiki Mołdawii w celu wzięcia udziału w zawodach sportowych.

Wiza ta wymaga oficjalnej listy delegacji zagranicznej wraz z pozycją każdego członka.

Działalność kulturalna, naukowa i humanitarna, leczenie przez krótki okres oraz inne działania, które nie są sprzeczne z prawem krajowym (C/AD)

Ta wiza służy działalności kulturalnej, naukowej, humanitarnej i innej, która nie jest sprzeczna z prawem. Może być również wykorzystana do wyjazdów w celu leczenia.

Do uzyskania tej wizy potrzebny jest standardowy zestaw dokumentów, jakich wymaga wiza turystyczna.

Wiza długoterminowa (typ D)

Wiza dla przedsiębiorców (D/AI)

Wizę przedsiębiorcy mogą uzyskać osoby inwestujące w gospodarkę narodową Mołdawii. Muszą być udziałowcami/akcjonariuszami lub chcą nimi zostać, mieć uprawnienia do zarządzania lub administrowania w mołdawskich podmiotach prawnych.

Wnioskodawcy muszą posiadać zaświadczenie sądowe, przetłumaczone na język angielski lub rumuński.

Zatrudnienie (D/AM)

Wiza pracownicza przeznaczona jest dla osób, które zamierzają zostać zatrudnione przez pracodawcę w Republice Mołdawii.

Wydaje się ją pracownikom sezonowym, pracodawcom oddelegowanym, pracownikom delegowanym oraz sportowcom planującym pracę w klubach lub drużynach sportowych w Republice Mołdawii na podstawie indywidualnej umowy o pracę. 

Studia (D/AS)

Wiza na studia przeznaczona jest dla cudzoziemców, którzy chcą uzyskać stopień naukowy w państwowej lub prywatnej akredytowanej instytucji edukacyjnej.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o studia przeduniwersyteckie, uniwersyteckie lub postuniwersyteckie. Konieczne jest posiadanie potwierdzenia z instytucji edukacyjnej.

Łączenie rodzin (D/VF)

Ta wiza służy do łączenia rodzin. Dotyczy takich członków rodziny, jak niepełnoletnie dziecko, małżonek, rodzice oraz osoby pozostające pod opieką wychowawczą lub opiekuńczą.

Obejmuje również partnera, z którym wnioskodawca ma wspólne niepełnoletnie dziecko, w przypadku obywateli Republiki Mołdowy.  

Osoby chcące złożyć wniosek muszą posiadać zgodę właściwego organu i dowód na istnienie więzi rodzinnych.

Działalność religijna i humanitarna (D/RU)

Wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności humanitarnej na terytorium Republiki Mołdawii.

Niezbędne jest posiadanie pisma od instytucji lub organizacji zapraszającej.

Działalność dyplomatyczna i usługowa (D/DS)

Jest to wiza długoterminowa do Mołdawii przeznaczona dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych lub służbowych, a także tych, którzy posiadają dokumenty podróży zrównane z paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi.

Wnioskodawcy mają podjąć oficjalną funkcję jako członkowie personelu zagranicznych misji dyplomatycznych lub konsulatów akredytowanych w Mołdawii. Wiza ta pozwala członkom rodziny wnioskodawcy na dołączenie do nich podczas podróży.

Wiza pozostaje ważna przez okres trwania misji lub zgodnie z dwustronnymi porozumieniami.

Leczenie medyczne (D/TR)

Wiza na leczenie pozwala posiadaczom na długotrwałe leczenie, rehabilitację lub terapię w publicznej lub prywatnej akredytowanej placówce medycznej.

Wymagane jest posiadanie listu akceptacyjnego z instytucji medycznej przyjmującej, zawierającego szczegóły dotyczące diagnozy i leczenia.

Jeśli wnioskodawcy nie są w stanie sami zadbać o siebie, mogą im towarzyszyć asystenci, jeśli jest to zaznaczone w liście akceptacyjnym.

Wsparcie
Infolinia
5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
lub wyślij zapytanie:

Evisa Express używa plików cookies oraz podobnych technologii w celach statystycznych, analitycznych i w celu optymalniejszego korzystania przez użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony stanowi zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies i Warunki korzystania z Usługi.